Høringssvar - Endringer i gjeldsinformasjonsforskriften

Gjeldsregisteret AS støtter Barne- og Familiedepartementets forslag om å utvide gjeldsinformasjonsordningen.

Forslaget vil bidra til mer presise og fullstendige kredittvurderinger, fordi långivere sikkert og effektivt gis tilgang til oppdatert informasjon om pantesikret gjeld fra samme kilde som benyttes for usikret forbruksgjeld. Forbrukere får et bedre verktøy for oversikt over egen gjeld, og offentlige myndigheter, forskningsmiljøer og andre interessenter får et bedre datagrunnlag for statistikk og analyser, noe Gjeldsregisteret mener bidrar til å forebygge gjeldsproblemer i private hushold.

For å bidra til en vellykket gjennomføring gir Gjeldsregisteret i høringssvaret innspill basert på opparbeidet kompetanse og erfaring som gjeldsinformasjonsforetak. Innspillene omfatter blant annet disse temaene;

  • Presiseringer og kommentarer til forslag og vurderinger som fremkommer i Barne- og familiedepartementets høringsnotat, og innspill til andre endringer og gjennomføring av utvidelsen
  • Forslag til endret struktur for typer lån, kreditter og tilleggsopplysninger for pantesikret gjeld
  • Tekniske, kostnadsmessige og andre utfordringer med å rapportere, registrere og tilgjengeliggjøre opplysninger om pantesikret gjeld

Gjeldsregisteret AS sitt høringssvar finner du her.

Informasjonsside om utvidelsen

Gjeldsregisteret har etablert en informasjonsside hvor du fortløpende kan følge arbeidet med å utvide gjeldsinformasjonsordningen og Gjeldsregisteret.

Informasjonssiden finner du her.