Bransjeoversikt

Bransjeoversikt er en analysetjeneste for finansforetak og andre interessenter som ønsker oversikt over gjeldssituasjonen. Tjenesten viser aggregerte tall fra Gjeldsregisteret på landsbasis. Den viser blant annet tall knyttet til lånetype, rentebærende og ikke-rentebærende saldo, antall personer med usikret gjeld, medlåntaker, alderssammensetning og kjønnsfordeling på personer, samt mye mer.

Bransjeoversikten gir en detaljert oversikt over all usikret gjeld innrapportert til Gjeldsregisteret. Det gis god oversikt over rapporterte forbrukslån, kredittkort og annen usikret gjeld. Oversikten er et godt verktøy for å sammenligne finansforetaks egne tall mot resten av markedet. Her kan man følge utviklingen og makrobildet hva gjelder usikret gjeld i Norge.

Analysen produseres på grunnlag av gjeldsopplysninger rapportert til Gjeldsregisteret AS før klokken 12:00 den første virkedagen hver kalendermåned.

Gjeldsopplysninger som benyttes til utarbeidelse av analysen er anonymisert, og kan ikke gjenkjennes på individnivå.

Finansforetak som er pliktig til å innrapportere usikret gjeld oppdaterer Gjeldsregisteret kontinuerlig med informasjon om gjeldsopplysninger.

Tjenesten leveres som en PDF-rapport.

For ytterligere informasjon eller demonstrasjon av våre tjenester og produkter ta kontakt med oss.

pdf icon Klikk her for å laste ned pdf