Andre

Gjeldsopplysninger kan utleveres til forskningsinstitusjoner og til forskningsformål. Verdipapirregisterloven § 8-3 gjelder tilsvarende.

Utlevering til andre formål kan gjøres enten gjennom forskriftsendring eller ved enkeltvedtak forankret i en konkret søknad.

Hvordan søke utlevering til forskningsformål?

Søknad må sendes til Gjeldsregisteret AS med opplysningene omtalt under. Gjeldsregisteret AS kan gi anbefaling ovenfor Finanstilsynet som tar endelig avgjørelse.

Følgende forhold må omtales i søknaden og gjenspeile de forhold som Verdipapirsentralen benytter for sine søknader om utlevering av opplysninger:

  • Begrunnelse for søknaden.
  • Spesifikasjon av hvilke opplysninger søknaden omfatter.
  • Begrunnelse for eventuell søknad om utlevering av personopplysninger. Kan identifikasjon sløyfes?
  • Angivelse av hvordan opplysningene er tenkt håndtert og oppbevart, fysisk og elektronisk sikret, for å ivareta forskernes taushetsplikt.
  • Beskrivelse av hvem som er ansvarlig og hvem som skal se opplysningene. Dersom noen i utlandet skal ha tilgang til dataene skal dette fremgå av søknaden.
  • Angivelse av prosjektets varighet og om opplysningene kan slettes.
  • Dersom prosjektet forutsetter at det etableres kontakt med de som opplysningene gjelder skal dette omtales særskilt.
  • Dersom andre institusjoner eller organisasjoner har vært involvert i forbindelse med prosjektet (for eksempel Datatilsynet, Forskningsrådet, Finansmarkedsfondet), skal dette fremgå av søknaden.

Til Verdipapirsentralens sider

Vederlag

Gjeldsinformasjonslovens §14 fastsetter at gjeldsinformasjonsforetak kan kreve vederlag for utlevering av gjeldsopplysninger. Pris til forskningsformål avhenger av type leveranse og tilbud gis på forespørsel.

Dersom du har spørsmål eller skal sende søknad, kontakt Gjeldsregisteret